Christmas Eve – Bar 11am till 11pm, Kitchen 12pm till 2.30pm and 6pm till 9pm

Christmas Day – Bar 12pm till 2pm

Boxing Day – Bar 12pm till 5pm, Kitchen 12pm till 2.30pm

New Year’s Eve – Bar 11am till 12am, Kitchen 12pm till 9pm

New Year’s Day – Bar 11am till 11pm, Kitchen 12pm till 2.30pm and 6pm till 9pm

Sunday January 2nd – Bar 12pm till 10pm, Kitchen 12pm till 9pm

Monday January 3rd – Bar 11am till 5pm, Kitchen 12pm till 2.30pm